Info za iznajmljivače

Građanin koji pruža ugostiteljske usluge dužan je: posjedovati rješenje o odobrenju za pružanje usluga, cjenik usluga vidno istaknuti u svakoj sobi, odnosno apartmanu i imati isti u knjigama, utvrditi normative namirnica, pića i napitaka, ako takve usluge pruža, na glavnom ulazu u objekt postaviti standardiziranu ploču, u svakoj smještajnoj jedinici mora biti plan evakuacije, koji mora biti izložen na unutarnjoj strani ulaznih vrata ili u neposrednoj blizini, istaknuti kućni red, dostupan obrazac za prigovor, imati kutiju prve pomoći u svakom apartmanu, odnosno sobi, prijavljivati i odjavljivati goste u sustav eVisitor u roku od 24 sata po dolasku tj. odlasku, sustav eVisitor ima ugrađen popis turista, a temeljem Pravilnika o knjizi gostiju, popis gostiju i knjiga gostiju više se ne trebaju ručno voditi, voditi knjigu ”Evidencija prometa”, za svaku izvršenu uslugu, gostu izdati račun s brojem, vrstom, količinom i cijenom te zadržati u bloku za sebe kopiju tog računa, prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima, iznajmljivač ne smije koristiti oznaku propisane vrste i kategoriju objekta koja nije utvrđena rješenjem nadležnog ureda, uplatiti godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe, uplatiti godišnji paušalni iznos poreza, ispuniti i predati TZ obrazac u Poreznu upravu te platiti turističku članarinu.


Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju iznajmljivanja soba i apartmana i rješenja o kategorizaciji

Ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba državljanin Republike Hrvatske te državljani ostalih država članica Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije.

Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, iznajmljivač je dužan ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu od nadležnog ureda.  
Zahtjev se predaje u:
Uredu državne uprave u Primorsko goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Ispostava Opatija, Maršala Tita 4, 51410 Opatija
Tel: 051 354 677, 051 354 673, 051 354 670
Više informacija o postupku ishodovanja rješenja možete dobiti u navedenom uredu. 
 
 
Dokumenti koje je potrebno predati zajedno sa Zahtjevom za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu su sljedeći:
1. Preslika osobne iskaznice i za državljane Europske unije i državljane Europskog gospodarskog prostora
2. Izvadak iz zemljišne knjige ne stariji od 6 mjeseci, kojim se dokazuje da je vlasnik soba odnosno apartmana. Ako je građevina u suvlasništvu potrebno je priložiti suglasnost svih suvlasnika koja se može dati ovoj Službi
3. Dokaz o uporabljivosti građevine u kojoj se nalazi objekt sukladno odredbama članka 175. Zakona o gradnji
4. Obrazac- uvjeti za kategorizaciju sobe / apartmana / studio apartmana / kuće za odmor - na www.mint.hr - Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
5. Upravna pristojba u iznosu od 9,29 Eur
Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske
IBAN primatelja: HR12 1001 0051 863 000160
Model: 64
Poziv na broj primatelja: 5002 - 29429 - OIB
Opis plaćanja: Državne upravne pristojbe  
 
 
Nakon što obveznik dobije Rješenje o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu dužan je izraditi i na vidljivo mjesto postaviti standarniziranu ploču za ugostiteljske objekte.
Tvrtke koje su dobile suglasnost za izradu standardiziranih ploča za ugostiteljske objekte u kojima se pružaju usluge smještaja možete pronaći ovdje
 
PDV obveze građana iznajmljivača 

 

Prijava i odjava gostiju Turističkoj zajednici mjesta Ičići

 

Iznajmljivač je dužan u roku od 24 sata prijaviti i odjaviti boravak svakog gosta, putem informacijskog sustava za prijavu i odjavu gostiju na web stranici www.evisitor.hr  (Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici, NN 126/15).

 

 

Financijske obveze iznajmljivača

  1. Uplata turističke pristojbe, paušalno
  2. Uplata poreza tromjesečno;
  3. Uplata turističke članarine, paušalno


TURISTIČKA PRISTOJBA ZA 2024. GODINU

Plaćanje turističke pristojbe u paušalnom iznosu obveza je za sve iznajmljivače koji pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu za svaki krevet (osnovni i pomoćni).

 

Prema tumačenju Ministarstva turizma, pomoćni kreveti navedeni samo u obrazloženju rješenja ne predstavljaju pravnu osnovu za naplatu godišnjeg paušalnog iznosa.

 

Pomoćni kreveti se upisuju u eVisitor samo ako su navedeni u izreci rješenja. Prema Odluci Županijske skupštine utvrđena je visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za smještaj u domaćinstvu za 2024. g u iznosu =  55,00 € za svaki krevet upisan u eVisitoru.

 

Osobe koje su obveznici plaćanja paušalnog iznosa turističke pristojbe uplaćuju u tri jednaka obroka, i to: prvi obrok do 31. srpnja, drugi do 31. kolovoza, a treći do 30. rujna tekuće godine.

 

Uplatnice su dostupne u eVisitor sustavu pod rubrikom Financije – Uplatnica kao i na Početnoj stranici (link Uplatnica). 

 

Odabiranjem objekta generira se uplatnica za odabrani objekt te se nudi mogućnost odabira vrste iznosa sa ukupnim zaduženjem ili u tri uplatnice. Sustav daje mogućnost preuzimanja dokumenta u obliku HUB predloška ili Slike uplatnice. 

 

PLATITELJ

IME I PREZIME IZNAJMLJIVAČA

PRIMATELJ:

PROLAZNI RAČUN TURISTIČKA PRISTOJBA

MODEL:

HR67

BROJ RAČUNA PRIMATELJA:

HR27 1001005 1730247048

POZIV NA BROJ ODOBRENJA:

OIB iznajmljivača (11 znamenki)

OPIS PLAĆANJA:

TURISTIČKA PRISTOJBA 2024

 

 

Sukladno Zakonu o turističkoj pristojbi članku 12. turistička pristojba se plaća u godišnjem paušalnom iznosu, tj. naplaćuje se cijeli iznos paušala bez obzira na period u kojem je registriran kapacitet u kojem se obavlja gospodarska djelatnost (isti obračun za objekt koji posluje 1 dan ili 12 mjeseci).

Sukladno članku 12. istog Zakona obračun će se napraviti za najveći broj kreveta/smještajnih jedinica koji je registriran u tekućoj godini u istoj općini/gradu.

Za novo registrirani kapacitet koji povećava broj kreveta/smještajnih jedinica u istoj općini/gradu nastat će korektivni obračun paušala, odnosno paušal će se uvećati.

Ako se u objektu tijekom godine smanjuje broj kreveta/smještajne jedinice ili se ukida rješenje, zaduženje se neće mijenjati.TURISTIČKA ČLANARINA

 

Obzirom na zakonsku obavezu slanja obrasca TZ2 Poreznoj upravi, obavještavamo sve iznajmljivače s područja mjesta Ičići o dostavi Obrasca TZ2 za 2024.godinu. 
Obrazac je potrebno dostaviti nadležnoj Poreznoj upravi do 15.1. tekuće godinu za predhodnu godinu odnosno u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

 

Upute za ispunjavanje:


  •  Navesti da se odnosi za razdoblje od 1.1. do 31.12.2024.

  •   Upisati ukupan broj osnovnih kreveta i navesti iznos od 5,97 € po osnovnom krevetu.

  •   Ako imate pomoćne krevete koji su upisani u eVisitor, upisati njihov broj i navesti iznos od 2,99 € po krevetu.

  •    Pod način plaćanja zaokružiti hoćete li platiti jednokratno do 31.7., ili u 3 rate (31.7.,31.8. i 30.9.)

  •    U zadnjoj rubrici (r.br. 17.) upisati ukupan primitak iz evidencije prometa za 2023.godinu.
 
 

 

Iznosi turističke članarine vidljive su iznajmljivačima u eVisitoru i uplaćuju se kako slijedi :

 

PLATITELJ

IME I PREZIME IZNAJMLJIVAČA

PRIMATELJ:

PROLAZNI RAČUN TURISTIČKA ČLANARINA

MODEL:

HR67

BROJ RAČUNA PRIMATELJA:

HR84 1001005 1730227204

POZIV NA BROJ ODOBRENJA:

OIB iznajmljivača (11 znamenki)

OPIS PLAĆANJA:

TURISTIČKA ČLANARINA ZA 2024


U slučaju pretplate turističke članarine, iznajmljivač se treba obratiti nadležnoj ispostavi Porezne uprave koja će utvrditi opravdanost zahtjeva za povrat. Naime, temeljem članka 12. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, Porezna uprava nadležna je za poslove obračuna, evidentiranja i naplate članarine. Ukoliko nadležna Porezna uprava utvrdi opravdanost zahtjeva ista će uputiti nalog FINA-i za povrat.

 
Kako su iznajmljivači obveznici plaćanja članarine u turističkim zajednicama neovisno o ostvarenim noćenjima, u paušalnom iznosu, donosi se novi Pravilnik o izmjenama dopunama pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.Oslobođeni plaćanja članarine su oni iznajmljivači koji su pružili smještaj raseljenim osobama iz Ukrajine i to na način : za broj kreveta objekta za koji je sklopljen ugovor o najmu za smještaj raseljenim osobama iz Ukrajine koje su napustile Ukrajinu od 24. veljače 2022. godine i došle na područje Republike Hrvatske.REKATEGORIZACIJA

- rješenja koja su izdana do 31. kolovoza 2007.g.


Na temelju izmjena Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, potrebno je uskladiti svoje poslovanje s odredbama novog pravilnika u vezi s vrstom i kategorijom objekata.


Za rekategorizaciju postoje rokovi koji su različiti ovisno o tome kada je iznajmljivač dobio rješenje:

*     Iznajmljivači koji imaju Rješenje od 15. kolovoza do 31. prosinca 2000. godine – trebaju izvršiti rekategorizaciju do 8. travnja 2022.

*     Iznajmljivači koji imaju rješenje od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004. godine trebaju izvršiti rekategorizaciju do 8. travnja do 2023.

*     Iznajmljivači koji imaju rješenje od 1. siječnja 2005. do 31. kolovoza 2007. godine trebaju izvršiti rekategorizaciju do 8. travnja 2024.


Iznajmljivači koji ne podnesu zahtjev za izdavanje novog rješenja nastavljaju pružati ugostiteljske usluge, ali gube pravo isticati oznaku za kategoriju (zvjezdice) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge (NN 99/2018, Čl.25). 


Izmjenama Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 42/20) propisano je iznajmljivači i nositelji obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji posluju temeljem privremenih rješenja nastavljaju pružati ugostiteljske usluge, najdulje do 31.12.2024. Valjanost privremenih rješenja produljena je do 31.12.2024., te nije potrebno poduzimati nikakve radnje u svrhu produljenja istih. 

 

 

PAUŠALNI POREZ NA DOHODAK 

 

Obveznici plaćanja paušalnog poreza na dohodak sukladno Zakonu o porezu na dohodak, sve informacije o načinu plaćanja paušalnog poreza na dohodak mogu naći na stranicama POREZNE UPRAVE – VODIČ NAMIJENJEN GRAĐANIMA (REZIDENTIMA) IZNAJMLJIVAČIMA ZA ISPUNJENJE POREZNIH OBVEZA.

KVARNER FAMILY

"Kvarner Family” je projekt koji je pokrenula Primorsko-goranska županija, a provedbu prepustila Turističkoj zajednici Kvarnera u suradnji s turističkim zajednicama – članicama. Riječ je o sustavu standarda i mjerila kojima se želi stvoriti nova osnova za povezivanje nositelja obiteljskog smještaja.
"Kvarner Family” je nadopuna postojećem sustavu kategorizacije s ciljem povećanja konkurentnosti i razine kvalitete apartmana, soba, kampova ili kuća koje iznajmljujete.
Ovim projektom želi se unaprijediti ponuda obiteljskog smještaja i povećati kvaliteta usluge i konkurentnosti.
Ciljevi i očekivani učinci projekta "Kvarner Family”: povećanje kvalitete turističke ponude obiteljskog smještaja, postizanje bolje tržišne prepoznatljivosti, pojačana promocija obiteljskog smještaja, posebice u elektroničkim medijima, organizacija zajedničkih programa edukacije i pokretanje zajedničkih programa obuke.

Kvarner family – uputstvo
više informacija

 

Važeći zakoni i provedbeni propisi iz područja ugostiteljstva i turizma dostupni su na web stranicama Ministarstva turizma (www.mint.hr) i Hrvatske turističke zajednice (www.htz.hr)

- GDPR regulative za iznajmljivače
- GDPR obavijest

VAŽNE INFORMACIJE

Plaćanje PDV-a na proviziju strane putničke agencije

Porezni tretman iznajmljivanja apartmana putem Airbnb Online Platforme

PDV na proviziju stranih agencija za iznajmljivače

Kako pravilno izdati račun za usluge smještaja?

Može li privatni iznajmljivač izdati R1 račun?

Iznajmljivanje apartmana preko agencije: Kako izdati račun?

Kako postupiti s HRT pristojbom u obiteljskom smještaju? 

DODATNE INFORMACIJE ZA IZNAJMLJIVAČE NEREZIDENTE – osobe čije sjedište boravka se nalazi IZVAN Republike Hrvatske

Prema Zakonu o porezu na dohodak nerezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema ni prebivalište ni uobičajeno boravište, a u njoj ostvaruje dohodak što se oporezuje u skladu s tim zakonom.

Nerezidenti su dužni javiti se u Poreznu upravu Zagreb, Ispostava za nerezidente:

 

 

 

 


U  nadi dobre poslovne suradnje srdačno Vas pozdravljamo i želimo uspješnu turističku sezonu.

Turistička zajednica mjesta Ičići

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se